Skip to content

MVVM – PRISM DelegateCommand

Jak już obiecałem, opiszę dzisiaj inną implementację DelegateCommand.
DelegateCommand jest klasą dostarczaną wraz z pakietem NuGet Prism v5.0

Działa identycznie jak ta, którą przedstawiałem w moim wcześniejszym wpisie. Jedyną różnicą jest wykonywanie metody „CanExecute”.
Tutaj to programista jest odpowiedzialny za poinformowanie widoku o możliwości zmiany wartości zwracanej przez CanEecute.

Poprzednio udowadniałem, że CanExecute wykonuje się praktycznie w „losowych” momentach i to całkiem często. Ostrzegałem też, przed wsadzaniem do tej metody ciężkich obliczeń.
Jeśli jednak z jakiegoś egzotycznego powodu Twoja metoda CanExecute musi wykonywać takie operacje lub jeśli po prostu zależy Ci na całkowitej kontroli swojego kodu. To użyj klasy DelegateCommand z pakietu Prism. Jak to zrobić?

(Projekt przygotowany do pracy we wzorcu MVVM zgodnie z moim wcześniejszym wpisem)

Dodaj do swojego projektu NuGet pakiet Prism (aktualna wersja na 18.10.2014 to 5.0).

 

Referencje dodają się automatycznie. Jedyne co teraz musisz zrobić to zacząć używać dobrodziejstw Prism’a 😉

We ViewModelu deklarujemy komendtę dwie właściwość w celu zapewnienia interakcji z użytkownikiem:

Deklaracja komendy:

public DelegateCommand ClickCommand { get; private set; }

Oraz jej inicjalizacja w konstruktorze:

    public MainWindowViewModel()
    {
      ClickCommand = new DelegateCommand(Click, CanExecuteClick);
    }

Message – do wyświetlania komunikatów:

    private string _message;
    public string Message
    {
      get
      {
        return _message;
      }
      set
      {
        if(_message != value)
        {
          _message = value;
          RaisePropertyChanged(() => Message);
        }
      }
    }

Input – wartość wprowadzana przez użytkownika:

    private string _input;
    public string Input
    {
      get
      {
        return _input;
      }

      set
      {
        if(value != _input)
        {
          _input = value;
          RaisePropertyChanged(() => Input);
          ClickCommand.RaiseCanExecuteChanged();
        }
      }
    }

Bardzo ważna jest turaj linijka:

ClickCommand.RaiseCanExecuteChanged();

W tym miejscu wykonana zostanie metoda CanExecute zdefiniowana dla ClickCommand. Jest to dokładnie taka informacja:
„Oj! Wartość zwracana przez CanExecute mogła ulec zmianie. Proszę to sprawdzić.”

Odpowiednio metody Execute i CanExecute:

    private int _count = 0;
    private void Click()
    {
      _count++;
      Message = string.Format("Click #{0}", _count);
    }

    private bool CanExecuteClick()
    {
      Debug.WriteLine("called CanExecuteClick: {0}; Input value: {1}", DateTime.Now, Input);

      return string.IsNullOrEmpty(Input) || (Input.Length % 2) == 0;
    }

Metoda CanExecuteClick() zwraca true jeśli wartość wpisana przez użytkownika ma parzystą ilość znaków (mało przydatne ale obrazujące o co chodzi).

Po stronie widoku:

  <Grid DataContext="{StaticResource MainViewModel}">
    <Label Content="Input:"/>
    <TextBox Text="{Binding Input, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" Margin="40,5,0,0" Width="120" VerticalAlignment="Top" HorizontalAlignment="Left"/>
    <TextBlock Text="{Binding Message}" VerticalAlignment="Top" HorizontalAlignment="Center"/>
    <Button Command="{Binding ClickCommand}" VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center" Content="Click!"/>
  </Grid>

Podsumowując. Prism dostarcza nam już gotowej implementacji klasy DelegateCommand. W tej implementacji metoda CanExecute jest wykonywana tylko na żądanie programisty oraz bezpośrednio przed metodą Execute.

(Jak widać: CanExecute jest wykonywane tylko gdy zmienia się wartość wprowadzana przez użytkownika)

Powoduje to większą kontrole nad kodem oraz zwiększa wydajność (jeśli CanExecute jest zasobożerne). Łatwo natomiast może dojść do sytuacji, w której aktywność przycisku nie będzie odzwierciedlać faktycznej wartości zwracanej przez CanExecute, ponieważ programista zapomni (o co nie łatwo) jawnie wywołać RaiseCanExecuteChanged.

 

Cały kod jest jak zawsze dostępny na GitHub. 😉

 

 

Published inProgramowanie

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *