Skip to content

C# WPF MVVM – nowy projekt (Project Template)

Większość wzorców projektowych, wymaga od programisty większego nakładu pracy, niż bezsensowne klepanie kodu „na szybko”. W zamian za czytelny kod i strukturę, musimy się czasami nieźle nagłówkować. Jednak czas poświęcony nad utrzymaniem projektu w zgodzie ze wzorcem, zwraca się z nawiązką.
MVVM nie jest tutaj wyjątkiem. Postaram się opisać go dokładniej (wraz z przykładami), przy okazji moich następnych wpisów. Dziś chcę opisać, jak  mvvm wygląda w moim wykonaniu oraz od czego zaczynam gdy tworzę nowy projekt.

A więc, od początku:


1. Tworzymy nowy projekt C#/WPF  😉
Jego struktura jest dość uboga:

2. Do projektu dodajemy katalogi:
Models, Views, ViewModels oraz Services, Converters i Helpers.
(W następnych wpisach dokładnie opiszę, co będziemy w nich trzymać)

3. Tworzymy dwie nowe klasy DelegateCommand i NotificationObject. W tym celu dodajemy do folderu „Helpers”, dwa pliki .cs o zawartości:

NotificationObject.cs

using System;
using System.ComponentModel;
using System.Linq.Expressions;

namespace MvvmTemplate.Helpers
{
  public class NotificationObject : INotifyPropertyChanged
  {
    protected void RaisePropertyChanged<T>(Expression<Func<T>> action)
    {
      var propertyName = GetPropertyName(action);
      RaisePropertyChanged(propertyName);
    }

    private static string GetPropertyName<T>(Expression<Func<T>> action)
    {
      var expression = (MemberExpression)action.Body;
      var propertyName = expression.Member.Name;
      return propertyName;
    }

    private void RaisePropertyChanged(string propertyName)
    {
      if (PropertyChanged != null)
        PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
    }

    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
  }
}

DelegateCommand.cs

using System;
using System.Windows.Input;

namespace MvvmTemplate.Helpers
{
  public class DelegateCommand : ICommand
  {
    private readonly Action _command;
    private readonly Func<bool> _canExecute;
    public event EventHandler CanExecuteChanged
    {
      add { CommandManager.RequerySuggested += value; }
      remove { CommandManager.RequerySuggested -= value; }
    }

    public DelegateCommand(Action command, Func<bool> canExecute = null)
    {
      if (command == null)
        throw new ArgumentNullException();
      _canExecute = canExecute;
      _command = command;
    }

    public void Execute(object parameter)
    {
      _command();
    }

    public bool CanExecute(object parameter)
    {
      return _canExecute == null || _canExecute();
    }

  }
}

4. Warto jeszcze dodać do folderu „ViewModels” klasę BaseViewModel, po której będą dziedziczyć nasze przyszłe ViewModels

BaseViewModel.cs:

using ClipboardAssistant.Helpers;

namespace ClipboardAssistant.ViewModels
{
  public class BaseViewModel : NotificationObject
  {
  }
}

5. Pliki MainWindow.xaml i MainWindow.xaml.cs przenosimy do folderu „Views”.

6. Jeszcze tylko podmieniamy ścieżkę do widoku, uruchamianego podczas startu aplikacji.
z

StartupUri="MainWindow.xaml"

na

StartupUri="Views\MainWindow.xaml"

 

Całość powinna wyglądać tak:

To wszystko co trzeba zrobić. Jeśli posiadasz Visual Studio 2012 możesz dodać do niego rozszerzenie WPF MVVM project template. Powyższe klasy DelegateCommand i NotificationObject pochodzą właśnie z tego rozszerzenia. W następnych wpisach dokładnie opiszę do czego się ich używa 😉
Cały projekt jest dostępny na GitHub.

 

Published inProgramowanie

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *